مدارس مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبائی

  1. پیش دبستان و دبستان - واحد نیاوران

  2. دبیرستان دوره اول - واحد میرداماد

  3. دبیرستان دوره اول - واحد آبشناسان

  4. دبیرستان دوره اول - واحد فرمانیه

  5. دبیرستان دوره اول - واحد گلستان

  6. دبیرستان دوره اول - واحد پاسداران

  7. دبیرستان دوره دوم - واحد شریعتی

  8. دبیرستان دوره دوم - واحد پاسداران

دانش آموزان موفق