موفقیت ها

کتاب و کتابخوانی

کتاب و کتابخوانی

مسابقه کتاب و کتابخوانی آموزش و پرورش منطقه3 برگزار شد. پارسا چاروسه و سید سجاد دانشمند نمایندگان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی واحد شریعتی در این مسابقات بودند که پارساچاروسه  از پایه دهم  موفق به کسب رتبه اول در سطح اداره آموزش و پرورش منطقه 3 در این مسابقات شد.