اخبار مدرسه

تحلیل نتایج آزمون های اینترنتی واحد پاسداران

تاریخ انتشار : 1396/9/21

کارنامه شش مرحله آزمون اینترنتی دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران امروز توسط اولیا به مدرسه تحویل داده می شود.

والدین دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران کارنامه آزمون های اینترنتی برگزار شده را به مدرسه تحویل می دهند.

طبق برنامه ریزی مشاوران پایه هفتم واحد پاسداران، والدین دانش آموزان می بایست امروز، سه شنبه 21 آذر نتایج آزمون های دانش آموزان را در فرم های مربوطه نوشته و به مدرسه ارسال کنند. این نتایج توسط مشاوران و معلمان پایه هفتم بررسی و تحلیل می شود.

 بر اساس نتایج آزمون های اینترنتی در دروس مختلف نقاط ضعف و قوت دانش آموزان با معیاری متفاوت از آزمون های کلاسی مشخص می شود و در برنامه ریزی های بعدی برای دانش آموزان مورد استفاده قرار می گیرد.

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران به مدت شش هفته در آزمون های اینترنتی طراحی شده توسط مشاور این پایه شرکت کردند. این آزمون ها در ماه های آبان و آذر و در دروس مطالعات اجتماعی، حساب، عربی و زبان انگلیسی، هندسه، ادبیات فارسی  و علوم تجربی برگزار شد. در این امتحانات اولیای دانش آموزان آزمون را تصحیح و نمرات آن را در پوشه ای نگه داری کرده و امروز کارنامه عملکرد دانش آموز را به مدرسه تحویل می دهند.