اخبار مدرسه

پاسدارانی های دوره دوم به صورت اختصاصی برنامه می گیرند

تاریخ انتشار : 1396/7/30

تشریح کاربرد پوشه های آموزشی دانش آموزان دوره دوم پاسداران.

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران برنامه آموزشی فردی و اختصاصی دریافت می کنند. برای رسیدن به اهداف برنامه ریزی ها، هر دانش آموز پایه دهم در رشته تجربی و ریاضی – فیزیک این واحد یک پوشه آموزشی مجزا دارد.

پوشه هر دانش آموز شامل برگه های برنامه ریزی هفتگی است و برنامه های منعطف برای تمامی دانش آموزان در هر سطحی را فراهم می کند. در انتهای هر هفته محتوای آموزشی پوشه دانش آموزان تغییر می کند و با توجه به وضعیت درسی او به روزرسانی می شود.

در این برنامه دانش آموزان در سه سطح دانش آموزان المپیادی و پیشتاز، دانش آموزان تلاشگر و دانش آموزان بااراده دسته بندی شده اند و برای هر گروه برنامه هایی متفاوت لحاظ شده است که مکانیزمی تشویقی برای دانش آموزان جهت بالا بردن ساعات مطالعاتیشان است.

پوشه ها صرفا جهت نظم بخشیدن به کار برنامه ریزی و ایجاد یک شکل واحد برای دانش آموزان و بالا بردن رسمیت این کار تهیه شده است که برای هر کلاس به یک رنگ است.

در برگه های برنامه ریزی چندین مورد ذکر شده است که به اختصار شامل این موارد است:

*دسته بندی دانش آموزان در 3 سطح و ایجاد انگیزه و روحیه رقابت پذیری و پیشرفت

*ارائه ی الگوی مطالعاتی مناسب جهت برقراری تعادل در میزان مطالعه دروس

*تعادل در میزان مطالعه دروس عمومی و اختصاصی

*تعریف بازه های مطالعاتی 60 دقیقه ای برای دانش آموزان جهت بالا بردن تمرکز در درس خواندن و بررسی دقیق تر برنامه مطالعاتی در هفته

*تسهیل در امر تحلیل و ارزیابی آزمون ها به وساطه بررسی دقیق میزان مطالعه دانش آموزان

*ارائه ی  اهداف آموزشی هفته به هفته بطور مجزا برای دانش آموزان و  تدوین چشم انداز و مأموریت آموزشی دانش آموزان

*بیان مباحث اصلی ترین آزمون پیش روی دانش آموزان در بازه ی هفت روزه ی  منتهی به هفته و تعیین منابع آموزشی مورد مطالعه ی دانش آموز ونیز مشخص نمودن دقیق محدوده تست های مرتبز با بودجه بندی آزمون

*بستری جهت نظم بخشی به تکالیف محول شده از سوی دبیران

*ارزیابی میزان مطالعه دانش آموز با توجه به تعداد و تنوع کلاس های فوق برنامه دانش آموز در هفته

*تحلیل هفته، بررسی نقاط ظعف، نقاط قوت و تصمیم سازی جهت رفع نقاط ضعف و استمرار و تثبیت نقاط قوت توسط دانش آموز

*پل ارتباطی میان اولیا و مسئول پایه (از طریق کادری که برای اولیا لحاظ شده تا نظرات خود را مکتوب نمایند)

*بررسی تک به تک برنامه های دانش آموزان و اعمال نظر مشاور در نحوه برنامه ریزی دانش آموز