اخبار مدرسه

اعضای انجمن اولیا و مربیان را همکار خود می دانیم

تاریخ انتشار : 1396/7/16

مدیر واحد میرداماد می گوید انجمن اولیاء و مربیان کارآمد باعث تعامل بهتر با خانواده ها می شود.

انجمن اولیا و مربیان در هر مدرسه نقش پررنگی در پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی دارد. یک انجمن اولیاء و مربیان قوی می تواند به عنوان مشاوری قوی کادر مدیریتی مدرسه را کمک کند. همکاری خوب مدرسه و انجمن اولیا و مربیان در نهایت باعث می شود دانش آموزان در محیطی بهتر و بدون دغدغه آموزش ببینند.

مجید نیک دهقان مدیر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد اعتقاد دارد انجمن اولیا و مربیان به عنوان رابطی بین مدرسه و خانواده ها نقش بسیار مهمی دارد. نیک دهقان در گفتگو با خبرنگار سایت علامه می گوید:«ما به اعضای انجمن اولیا و مربیان به چشم همکار خودمان نگاه می کنیم. چون آنها در امور مدرسه موثر هستند و به نوعی رابط مدرسه و خانواده محسوب می شوند.»

او درباره تاثیرگزاری انجمن اولیا و مربیان می گوید:« واقعیت این است که بعضی از اولیا به دلیل شاغل بودن نمی توانند هر هفته و دائمی به مدرسه بیایند بنابراین داشتن یک رابطه خوب و موثر با خانواده ها بوسیله انجمن اولیاء و مربیان قوی موثر است. یعنی انجمن در تعامل با مدرسه و اولیا، دانش آموزان دیدگاه ها را منتقل کرده و با نقش مشورتی خود تعامل را به بهترین شکل برقرار کنند.»

مدیر دبیرستان دوره اول علامه طباطبایی – واحد میرداماد انجمن خوب را انجمنی می داند که طبق یک اصل فعالیت کند:« انجمن خوب یعنی مجموعه ای که در گفتار و در تعامل صداقت داشته باشد.»

نیک دهقان اعتقاد دارد انجمن اولیا و مربیان واحد میرداماد یکی از بهترین انجمن ها است: « انجمن اولیاء و مربیان واحد میرداماد چه در سال گذشته و چه امسال بسیار خوب است. آنها سال تحصیلی گذشته در مشکلات کنار ما بودند و در خیلی از موارد بار را از دوش مدرسه برداشتند و با مشورت و تعامل همیار مدرسه بودند. در انتخابات اعضای انجمن اولیا و مربیان امسال هم به جز یک نفر، همان اعضای سال گذشته انتخاب شدند که نشان می دهد خانواده ها هم از عملکرد انجمن سال گذشته رضایت دارند.»

به گفته مدیر واحد میرداماد در انتخابات انجمن اولیا و مربیان سال جاری بیشترین تعداد نماینده برای حضور در انجمن اولیاء و مربیان ثبت نام کردند.