اخبار مدرسه

پاسدارانی ها برای المپیاد آماده می شوند

تاریخ انتشار : 1396/7/16

کلاسهای آمادگی برای المپیاد دبیرستان دوره دوم پاسداران آغاز شد.

اولین جلسه کلاس آمادگی برای المپیاد دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران تشکیل شد. این کلاس در رشته های ریاضی، فیزیک، شیمی، زیست و نانو برگزار شد. کلاسهای آمادگی برای المپیاد هر هفته روزهای پنج شنبه برگزار می شود.

دانش آموزانی که در این کلاسها شرکت می کنند، منتخبان افرادی هستند که در پایگاه تابستانی در کلاسهای آشنایی اولیه در هر رشته حضور داشتند. بعد از پایان پایگاه تابستانی از دانش آموزان آزمونی گرفته شد و افرادی که توانایی بیشتری داشتند برگزیده شده تا در کلاسهای آمادگی المپیاد در سال تخصیلی شرکت کنند.

گفتنی است کلاسهای آمادگی المپیاد برای دانش آموزان مدرسه دوره دوم پاسداران و شریعتی به صورت مشترک برگزار می شود. ساعت برگزاری این کلاسها از 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر است.

مرحله اول المپیاد اواسط زمستان برگزار می شود و از قبول شدگان در اواخر اسفند آزمون دوم گرفته می شود.