اخبار مدرسه

اردوی دوران طلایی پاسدارانی های دوره دوم برگزار شد

تاریخ انتشار : 1398/1/22

دانش آموزان کنکوری دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران از 3 تا 11 فروردین ماه در اردوی مطالعاتی نوروزی مدرسه شان شرکت کردند.

دانش آموزان کنکوری دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران در اردوی مطالعاتی نوروزی مدرسه شان شرکت کردند. این اردو که فاز اول «اردوی دوران طلایی» نام داشت از 3 تا 11 فروردین برگزار شد. دانش آموزان پایه دوازدهم واحد پاسداران در طول این 9 روز از ساعت 8 صبح تا 8 شب در مدرسه بودند. مطالعه، رفع اشکال و جمع بندی مطالب درسی پایه دهم هدف اصلی این اردو بود. نیروهای رفع اشکال، مسئول پایه و چند نفر از معلمان واحد پاسداران در این اردو دانش آموزان را همراهی می کردند. در این مدت ناهار و میان وعده دانش آموزان توسط مدرسه برایشان فراهم شد.

دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی - واحد پاسداران، فاز صفر اردوی «دوران طلایی» را 19 تا 26 اسفندماه برگزار کردند.

در این فاز دانش آموزان مباحث دروس عمومی پایه دوازدهم را مطالعه کردند. برای این کار به آن ها برنامه های انفرادی داده شده بود تا با توجه به نقاط ضعف و قوتشان به مطالعه دروس عمومی بردازند. 27 اسفندماه آزمون جامع مربوط به این فاز برگزار شد و دوازدهمی های واحد پاسداران به ارزشیابی عملکردشان در این مدت پرداختند.

آزمون جامع بعدی دانش آموزان 23 فروردین برگزار می شود. پاسدارانی ها در این آزمون به پرسش هایی از مطالب درسی پایه یازدهم پاسخ می دهند. با شروع اردیبهشت ماه رفع اشکال، حل تست، مرور و جمع بندی مهمترین برنامه دانش آموزان پایه دوازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران برای موفقیت در کنکور سراسری خواهد بود.