اخبار مدرسه

تقدیر از دختران پاسدارانی برای پیشرفت تحصیلی

تاریخ انتشار : 1397/9/7

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران که پیشرفت درسی خوبی داشتند، مورد تقدیر قرار گرفتند.

دانش آموزان پایه هفتم دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران که در ماه های مهر و آبان پیشرفت درسی خوبی داشتند، مورد تقدیر قرار گرفتند. این دانش آموزان بر اساس نظر و مشاهده همکلاسی هایشان، مشاوران و معلمان مدرسه انتخاب شدند.

پیشرفت در دروس، نظم آموزشی و ساعات مطالعاتی استاندارد از جمله ملاک های انتخاب این دانش آموزان توسط مشاور پایه هفتم مدرسه بود. «عسل شاه محمد علی»، «آتنا صداقت گهر»، «فاطمه برومند»، «پرنیان کاظمیان» و «نگار مردان خانی» دانش آموزانی پایه هفتم دبیرستان دخترانه دوره اول علامه طباطبایی – واحد پاسداران هستند که در مهرماه و آبان ماه از نظر درسی پیشرفت خوبی داشتند. این دانش آموزان با هدایای ویژه ای از طرف همکلاسی هایشان مورد تقدیر قرار گرفتند.