اخبار مدرسه

برگزاری کارگاه روش آموزش تفكر نقادانه و خلاق به نوجوانان در واحد پاسداران

تاریخ انتشار : 1397/8/6

اولین جلسه آموزش خانواده در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران پنج شنبه 3 آبان ماه برگزار شد.

اولین جلسه آموزش خانواده در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران پنج شنبه 3 آبان ماه برگزار شد. اولیاء دانش آموزان پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم در ان جلسه شرکت داشتند. موضوع این جلسه خانواده «روش آموزش تفكر نقادانه و خلاق به نوجوانان» بود.

اولیاء پاسدارانی در جلسه انجمن اولیاء و مربیان که 8 مهرماه برگزار شد، موضوعات جلسه خانواده را مشخص کردند. در آن جلسه 2 موضوع «روش آموزش تفكر نقادانه و خلاق به نوجوانان» و «رابطه من و پسرم» مورد تصویب قرار گرفت.

مدرس اولین جلسه آموزش خانواده در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران «محمد رحیمی»، استاد آموزش خانواده بود. او ابتدا درباره ویژگی های فکری افراد در سنین نوجوانی صحبت کرد. تعریف تفکر خلاق در دانش آموزان و راه های رشد و تقویت آن بخش دیگری از صحبت های استاد آموزش خانواده بود.

دومین جلسه آموزش خانواده در دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی واحد پاسداران با موضوع «رابطه من و پسرم» در اواخر آبان ماه برگزار خواهد شد.