اخبار مدرسه

توزیع کارنامه در واحد شریعتی

تاریخ انتشار : 1397/3/31

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی کارنامه گرفتند.

دانش آموزان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد شریعتی کارنامه گرفتند.

پایه دهم و یازدهمی های واحد شریعتی چهارشنبه 30 خردادماه با همراه اولیاء خود به مدرسه آمدند و کارنامه های خود را دریافت کردند. همچنین نمون برگ نظر خواهی از دانش آموزان نیز به همراه کارنامه به آنها تحویل داده شد.

در این نمون برگ ها اطلاعاتی درباره سلیقه ها و علاقه مندی های دانش آموزان در زمینه های ورزشی، هنری و پژوهشی، توانمندی های خاص درباره کارآفرینی و نظرات و پیشنهادات آن ها در رابطه با سال تحصیلی گذشته و آینده از دانش آموزان پرسیده شد.

دانش آموزان واحد شریعتی همچنبن به همراه کارنامه درسی، شماره خرداد ماهنامه دانش آموزی «هفت و نیم»، مجله داخلی مجتمع علامه طباطبایی را هم دریافت کردند.

دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی از 1 تا 23 خردادماه در امتحانات نوبت دوم شرکت کردند.