اخبار مدرسه

اعلام برنامه امتحانات دبیرستان های دوره دوم

تاریخ انتشار : 1397/2/23

دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی از 1 خرداد در امتحانات شرکت می کنند.

برنامه امتحانات نوبت دوم مدارس دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی اعلام شد. دانش آموزان دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی از 1 خرداد در این امتحانات شرکت می کنند.

طبق این برنامه دانش آموزان پایه دهم و یازدهم دبیرستان های دوره دوم علامه طباطبایی – واحدهای شریعتی و پاسداران از 1 تا 23 خردادماه در امتحانات نوبت دوم شرکت می کنند. این امتحانات ساعت 10 صبح برگزار می شود.

همچنین دانش آموزان پایه چهارم دبیرستان های دوره دوم مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران و شریعتی در رشته های ریاضی و تجربی هر کدام 4 امتحان نهایی خواهند داشت و بقیه امتحانات به صورت داخلی برگزار می شود. امتحانات دانش آموزان پایه چهارم از 1 تا 9 خرداد برگزار خواهد شد. ساعت برگزاری این امتحانات 8 صبح است.