اخبار مدرسه

آزمونهای دوره ای واحد پاسداران از هفته آینده آغاز می شود

تاریخ انتشار : 1396/12/9

معاونت آموزشی دبیرستان دخترانه دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران برای دوره مطالبی که تاکنون به دانش آموزان تدریس شده است، امتحانات دوره ای از تمام درس ها برگزار می کند.

معاونت آموزشی دبیرستان دخترانه دوره اول مجتمع علامه طباطبایی – واحد پاسداران برای دوره مطالبی که تاکنون به دانش آموزان تدریس شده است، امتحانات دوره ای از تمام درس ها برگزار می کند. این امتحانات با تمرکز بر مطالب درسی نیمسال اول و بخشی از نیمسال دوم برنامه ریزی شده است.  این آزمونها همچنین جنبه آماده سازی دانش آموزان برای آزمون جامع 26 اسفند مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی را نیز دارد. آزمون ها از درس های مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، هندسه، ادبیات، ریاضی، علوم تجربی، معارف و عربی برگزار خواهد شد.

برنامه برگزاری آزمونها را در جدول زیر مشاهده می کنید.