اخبار مدرسه

مشاوران واحد پاسداران به انجمن اولیاء و مربیان گزارش می دهند

تاریخ انتشار : 1396/11/30

پنجمین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران برگزار شد.

پنجمین جلسه انجمن اولیا و مربیان دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران روز پنجشنبه 26 بهمن برگزار شد. این جلسه با حضور اعضای انجمن اولیا و مربیان، «محمد طاهری» مدیر واحد پاسداران و «محسن سیدعلیخانی» مشاور پایه چهارم مدرسه برگزار شد.

 در بخش اول این جلسه سیدعلیخانی به بیان گزارشی از عملکرد آموزشی دانش آموزان پایه چهارم پرداخت. او همچنین در پاسخ به سوالات اعضای انجمن اولیا و مربیان، برنامه های تدوین شده تا پایان سال تحصیلی برای دانش آموزان را تشریح کرد. طبق رای اعضای انجمن اولیا و مربیان مقرر شد در جلسات بعدی مشاوران پایه های دیگر نیز به بیان گزارشی از عملکرد آموزشی و برنامه های پیش رو بپردازند.

در بخش دیگری از این جلسه موضوعات اجرایی دبیرستان دوره دوم علامه طباطبایی – واحد پاسداران مورد بحث اعضا قرار گرفت. وضعیت آزمایشگاه مدرسه، کیفیت ناهارخوری و وسائل آموزشی مورد نیاز دانش آموزان از جمله مباحث مطرح شده در این بخش بود.

در پایان مقرر شد مدیریت مدرسه گزارشی از پیشرفت اهداف آموزشی ابتدای سال تحصیلی به انجمن اولیا و مربیان ارائه دهد. طبق اعلام محمد طاهری مدیر واحد پاسداران این موضوع در کارگروه آموزشی مدرسه مطرح و نتایج آن به صورت مکتوب به انجمن اولیا و مربیان ارائه خواهد شد.