آشنایی با مدرسه

واحد میرداماد؛ پرورش دانش آموزانی خلاق

دبیرستان پسرانه دوره اول - واحد میرداماد

آشنايی با برنامه و رويکردهای دبيرستان دوره اول علامه طباطبايی - واحد ميرداماد

محيطی دوستانه و مملو از امنيت خاطر سبب می‌شود تا فرصت يادگيری و تصميم‌گيری برای پرورش خلاقيت‌ها و استعدادهای دانش‌آموزان فراهم شود. در اين راستا علاوه بر پیش‌برد صحيح آموزش دانش‌آموزان، مهارت زندگي، احترام به ديگران، دين‌داري، وطن دوستي و احترام به پرچم را آموزش می‌دهيم تا انسان‌های معتقد، رشد يافته و تربيت شده وارد اجتماع شوند. دبيرستان دوره اول علامه‌طباطبايی واحد ميرداماد با دوازده کلاس درس و يک کلاس سمعی و بصری، نمازخانه، کارگاه و آزمايشگاه ميزبان دانش‌آموزان است.

اصلیترين وظيفه ما چيست؟

سيستم آموزشي مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه‌طباطبايی با ارائه مطلوب دروس رسمی آموزش و پرورش، برگزاری کلاس‌های تکميلی و فوق برنامه و نظارت مستمر بر عملکرد دانش‌آموزان، انگيزه آنان را در کسب دانش و مهارت‌های مختلف افزايش می‌دهد. يکی از اصلی ترين وظايف هر مجموعه آموزشی نحوه ارزشيابی صحيح است. دبيرستان ما نيز هم‌قدم با اين مسير است.

چه رشتههای پژوهشی تدريس میشود؟

رويکرد پژوهشی يکي از محورهای مهم پيشرفت و توسعه پايدار است. مدارس علامه‌طباطبايی در برنامه آموزشی خود ساعاتی را به زنگ پژوهش اختصاص می‌دهند. رشته‌های رباتيک، نانو، هوا و فضا و نجوم در اين زنگ به دانش‌آموزان مدرسه تدرس می‌شود. دانش‌آموزان با توجه به علاقه‌ی خود يکي از رشته‌های ذکر شده را انتخاب می کنند و در طول سال در آن رشته آموزش می‌بينند.

آموزش مهارت های مختلف

پيگيری امور پرورشی و کمک در جهت رشد خلاقيت نوجوانان از اولويت‌های ما است. آموزش مهارت‌های مختلف در جهت علاقه‌مندی دانش‌آموزان سبب پرورش توانمندیهای آنان می‌شود. عکاسی، تحليل فوتبال، اوريگامی، تئاتر، سرود، کشاورزی و معرق رشته‌هايی هستند که بدين منظور در دبيرستان دوره اول علامه طباطبايی - واحد ميرداماد تدريس می‌شوند و دانش‌آموزان با انتخاب يکی از اين رشته‌ها در طول سال آموزش می‌بينند.

ورزش را تخصصي دنبال می‌کنيم

مدرسه ما با آموزش تخصصی رشته‌های ورزشی بسکتبال، واليبال، فوتسال و تنيس روی ميز و استفاده از فضاهای مناسب و دبيران متخصص سعی در استفاده بهينه و هدف‌‌دار از ساعات درس ورزش دارد. اين مهم نقش به سزايي در کشف و رشد استعدادهای ورزشی دانش‌آموزان دارد.

آييننامه فرهنگی امسال چيست؟

ما می‌خواهيم فرزندانی داشته باشيم که در عين گذر از مراحل رشد از کودکی تا بزرگسالی مسئوليت‌های متناسب با هر يک از اين مراحل را درک کنند و از عوارض ناشی از عدم احساس مسئوليت و بي تفاوتي در امان باشند.

به اين منظور آيين نامه‌ای فرهنگی در مدرسه تنظيم شده‌است و هر سال مبنايی برای فعاليت‌های پرورشی انتخاب می‌شود. مبنای فعاليتهای پرورشی امسال ما «مباحث رفتاری» است. شاخص‌های رفتاری در آيين‌نامه قيدشده که سر فصل‌های اصلی آن عبارتند از:

  التزام به رعايت قوانين داخلی مدرسه

  رفتار فردی مرتبط با دانش آموز

  رفتار در گروه دوستان و مدرسه

  ارتباط با دبير و کادر مدرسه

  رفتار در خانه

 مربی تربيتی هر پايه مسائل رفتاری را به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد و اولياء و دانش‌آموزان هر ماه دانش‌آموزان را می‌سنجند و امتياز می‌دهند. در مناسبت‌های متفاوت اين امتيازات جمع می‌شوند و از دانش‌آموزان قدردانی می‌شود.