مدارس مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبائی

 1. پیش دبستان و دبستان پسرانه - واحد نیاوران

 2. پیش دبستان و دبستان دخترانه - واحد تهرانپارس

 3. پیش دبستان و دبستان پسرانه - واحد پاسداران

 4. دبیرستان پسرانه دوره اول - واحد میرداماد

 5. دبیرستان پسرانه دوره اول - واحد آبشناسان

 6. دبیرستان پسرانه دوره اول - واحد فرمانیه

 7. دبیرستان پسرانه دوره اول - واحد گلستان

 8. دبیرستان پسرانه دوره اول - واحد پاسداران

 9. دبیرستان دخترانه دوره اول - واحد پاسداران

 10. دبیرستان پسرانه دوره دوم - واحد شریعتی

 11. دبیرستان پسرانه دوره دوم - واحد پاسداران

دانش آموزان موفق