نمودار سازمانی

نمودار سازمانی موسسه فرهنگی، آموزشی اندیشه مهر علامه طباطبایی

نمودار سازمانی

نمودار سازمانی «موسسه فرهنگی، آموزشی اندیشه مهر علامه طباطبایی»، مالک و اداره کننده 8 واحد آموزشی مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه طباطبایی، به شرح زیر  است: