انتشارات و مرکز آزمون

نشر«هفت‌ونيم»؛ مرکز آزمون علامه‌طباطبايی

انتشارات و مرکز آزمون

چگونه میتوان از محتوای آموزشی و آزمونهای مدارس علامهطباطبايی بهرهمند شد؟

مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه‌طباطبايی يکي از اصلی‌ترین وظايف خود را نحوه ارزشيابی صحيح و برگزاری آزمون‌های منطبق بر آموزش مي‌داند. از اين‌رو آزمون‌های متفاوتی در اين مجموعه برگزار می‌شود از جمله: آزمون‌های هماهنگ مستمر، آزمون‌های هماهنگ جامع، آزمون‌های نيمسال اول و دوم و آزمون‌های فرامدرسه‌ای.

از امسال آزمون‌های تشريحی با شرايط خاص ويژه‌ايی  به مجموعه آزمون‌های مجتمع اضافه شده‌است. بنابراين در مجموع چهار آزمون، دو آزمون تشريحی در ترم اول و دو آزمون تشريحی در ترم دوم برگزار میشود. هم چنين در هر ترم يک آزمون تستی برگزار می‌شود. سوالات آزمون‌های تشريحی توسط معلم‌های مجتمع و براساس سطح آموزش مدرسه طراحی می‌شود. برگه‌های آزمون، برگه‌هايی بارکددار هستند. پس از برگزاری آزمون برگه‌ها به مرکز آزمون فرستاده و اسکن می‌شوند. پس از آن نام‌های دانش‌آموزان حذف و تحت شرايط خاصی برگه ها تصحيح می‌شوند. اين سيستم برگزاری آزمون در سطح دبيرستان‌های دوره اول تنها در مجتمع فرهنگی، آموزشی علامه‌طباطبايی برگزار می‌شود.

 دانش‌آموزان مدارس علامه‌طباطبايی، دانش آموزانی کوشا هستند که مطالب درسی را عميق می‌آموزند، از اين رو کتاب‌های مناسب آنان  در بازار به سختي يافت می‌شود به همين دليل معلم‌های مجتمع با توجه به سطح دانش‌آموزان درس‌نامه‌های رياضی، علوم، عربی، ادبيات و زبان را برای پايه‌های هفتم، هشتم و نهم طراحی و در اختيار آنها قرارمیدهند. برای ارائه کيفيت بهتر اين درس‌نامه‌ها و تامين نياز آموزشی دانش‌آموزان، مجتمع علامه‌طباطبايی، انتشاراتی را با نام «هفت‌ونيم» تاسيس کرده ‌است.

از اهداف کلان انتشارات، نشر محورهاي آموزشی و محتوايی مجتمع و انعکاس آن در جامعه آموزشی کشور است. با توجه به متقاضيانی که سالانه خواستار حضور در مدارس علامه هستند و با توجه به ظرفيتی که علامه می‌پذيرد باقی متقضيانی که امکان ورود به مدرسه را پيدا نکرده‌اند می‌توانند با تهيه کتاب‌ها و جزوات انتشارات «هفت‌ونيم» در جريان متون آموزشی مجتمع قرار گيرند.